REGULAMIN KONKURSU ŚWIĄTECZNEGO NA FACEBOOK-u Z DNIA 20.09.2020 r.

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem konkursu na Facebook’u (zwanym dalej „Konkursem”) jest Joanna IL – Fotografia, z siedzibą w Ostrołęce, ul. Glogera 5, NIP: 7582011381 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagród jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest

Organizator.

 1. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia

przez Uczestnika do Konkursu. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo

dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 2. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany

przez Facebook, przez co serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego

Uczestnika konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

 1. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na stroni serwisu

www.facebook.com/joannailfotografia (zwanej dalej “Fanpage”).

 1. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat

Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

 • 2. UCZESTNICY KONKURSU
 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby zameldowane w Polsce, będące

użytkownikami i posiadające aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały

niniejszy regulamin (dalej zwany: „Uczestnik”).

 1. Uczestnik oświadcza, że:

1. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do

Konkursu;

2. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą

procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

3. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu

Facebook;

4. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w

Konkursie;

5. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

 • 3. NAGRODA
 1. W Konkursie przewidziano nagrodę dla 1 (jednej) osoby (zwanej: „Uczestnikiem” ), której zadanie konkursowe, czyli odpowiedź na pytanie czy tegoroczne mini sesje świąteczne mają być zorganizowane w studio czy w plenerze i podanie opisu wymarzonej scenki, zostanie najwyżej oceniona i uznana za wygraną przez Organizatora

Nagroda:

Mini Sesja Świąteczna w studio Joanna IL – Fotografia obejmująca 5 pięknie obrobionych zdjęć z sesji w wersji elektronicznej.

 1. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrody innego rodzaju.
 2. Zwycięzca może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny

ani jakakolwiek inne nagrody.

 • 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU
 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na

portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem

www.facebook.com/joannailfotografia

 1. Konkurs trwa od dnia 20 września 2020 r. od godz. 11:00 do dnia 30 września 2020 r. do

godz. 23:59.

 1. Organizator sprawdza zgodność Prac Konkursowych Użytkowników z regulaminem. Jeśli prace

nie spełniają jego warunków, Organizator ma prawo wykluczyć ją z konkursu na zasadach

opisanych w §7 poniższego regulaminu,

 1. Każda z Prac konkursowych znajdzie się w pod postem konkursowym,
 2. czas trwania konkursu określony jest w treści posta konkursowego. Organizator ma prawo

przedłużyć lub skrócić czas trwania Konkursu informując o tym na fanpage’u Organizatora w

serwisie Facebook,

 1. po zakończeniu Konkursu, spośród Prac Konkursowych przesłanych w trakcie jego trwania,

Organizator wybierze 1 (jedną) zwycięską odpowiedź.

 1. w czasie trwania Konkursu każdy Uczestnik może przesłać tylko 1 (jedną) odpowiedź.
 2. informacje o Zwycięzcy w danym Konkursie, zostaną opublikowane w terminie do 5 listopada 2020 r. do godziny 18:00 na Facebook’u Organizatora.
 3. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem

www.facebook.com/joannailfotografia

 • 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD
 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym

Facebook.

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne

wykonanie wszystkich zadań.

 1. Zadanie konkursowe to odpowiedź na pytanie czy tegoroczne mini sesje świąteczne mają być zorganizowane w studio czy w plenerze i podanie opisu wymarzonej scenki oraz udostępnienie postu konkursowego. Odpowiedź, która zostanie najwyżej oceniona i uznana za najciekawszą przez Organizatora zostanie nagrodzona.
 2. Spośród nadesłanych prac Organizator wyłoni jednego zwycięzcę.
 3. Zwycięzca Konkursu powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem

wiadomości prywatnej na Facebook’u lub za pośrednictwem maila na adres:

foto@joannail.pl, w celu ustalenia szczegółów odbioru nagrody.

 1. Sesja (Nagroda) musi zostać wykonana w dniach 26.10.-31.10.2020 w studio Joanna IL – Fotografia.
 2. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta

konkursowego na stronie www.facebook.com/joannailfotografia.

 1. Warunkiem odebrania nagród przez Zwycięzcę jest przesłanie prywatnej wiadomości do Organizatora do 5 października 2020 r. do godziny 23:59 w celu umówienia się na mini sesję świąteczną.
 2. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego

czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika

prawa do nagrody.

 1. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie zrealizowana podczas mini sesji świątecznych w studio Joanna IL – Fotografia w dniach 26-31.10.2020r
 2. Przyznane nagroda nie mogą być wymieniona na gotówkę, ani na inne rzeczy.
 • 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników

Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika

w szczególności, jeśli nie podał on prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są

niepełne lub nieaktualne.

 1. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych

przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań

związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie

obowiązujących.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników,

których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w

szczególności uczestników, którzy:

 • zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na

portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie

tekstowej, jak i graficznej);

 • podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami

Facebooka;

 • podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób

trzecich;

 • ingerują w mechanizm działania Konkursu;
 • tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji

ze strony Facebooka.

 • 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w

celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez

okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionemu Uczestnikowi.

 1. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania.

Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie

wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

 1. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
 • 9. PRAWA AUTORSKIE
 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo

w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw

własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności

intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

 1. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w

inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz

danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

 1. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie

obowiązującymi przepisami.

 • 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać

do Organizatora, w formie wiadomości prywatnej na Facebooku w czasie trwania Konkursu,

jednak nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni od dnia zakończenia konkursu.

 1. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków

prawnych.

 1. Reklamacja w formie wiadomości prywatnej na Facebooku, powinna zawierać pełne Imię i Naziwsko Uczestnika, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni, w formie wiadomości prywatnej do

Uczestnika Konkursu.

 • 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 września 2020 r. i obowiązuje do 31 października 2020r.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu

cywilnego i inne przepisy prawa.

 1. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny

właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie

Organizatora: www.facebook.com/joannailfotografia.

 1. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora:

www.joannail.pl/regulamin-konkursu-swiatecznego.

 1. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach

losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).